วันที่ 24 พ.ค.60 จ.เลย จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอำเภอเอราวัณ เพื่อถอดบทเรียนผลสำเร็จในการดำเนินงานท้องวัยรุ่น โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จการดำเนินงานในพื้นที่ ได้แก่ มีกลไกการประสานงานภาคเครือข่ายคนทำงานในทุกภาคส่วน สถานศึกษาให้ความสำคัญการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน สถานพยาบาลมีบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และการส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ เป็นต้น รวมถึงร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย