วันที่ 19-21 พ.ค. 60 จ.ชัยภูมิ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมครูและผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีในระดับประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจในเรื่องเพศ และสาธิตการจัดกระบวนการสอนเพศศึกษา เพื่อครูและผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีนำไปปรับใช้กับการดำเนินกิจกรรมในสถานศึกษา โดยมีผู้ข้าร่วมจำนวน 42 คน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ