เชิญเครือข่ายคนทำงานท้องวัยรุ่นร่วมรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์และร่วมแลกเปลี่ยน ในการอภิปรายหัวข้อ “กฎหมายไทยทำให้การทำแท้งไม่ปลอดภัย” ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ร่วมถึงคนทำงานท้องวัยรุ่น เพื่อให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นได้

หมายเหตุ : จากการประชุมขับเคลื่อนเชิงนโยบายเรื่อง “แชร์ต่อไป-เพื่อไม่ให้ผู้หญิงไทยตายจากการทำแท้ง” ในวันที 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสานใจ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข