วันที่ 19 พ.ค.60 จ.ขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อร่วมกันวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการจัดเก็บข้อมูลวัยรุ่นที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในพื้นที่ เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 12 คน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก อ.เมือง จ.ราชบุรี