วันที่ 18-19 พ.ค. 60 จ.เชียงราย จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอพาน และอำเภอแม่สาย เพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานในปี 60 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ เทศบาลตำบลนางแล โรงพยาบาลพาน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย