วันที่ 16 พ.ค. 60 จ.เลย จัดประชุม KM Teen manager & MCH manager เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยบูรณาการในการดำเนินงานพัฒนาอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย