วันที่ 16 พ.ค. 60 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เป็นอำเภอต้นแบบในเรื่องการให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น และการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ