วันที่ 11-13 พ.ค.60 จ.เชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องเพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ รวมถึงมีการสาธิตการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพศศึกษาในสถานศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหาร ครูอาจารย์ และภาคีเครือข่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจำนวน 30 คน ณ โรงแรมคงการ์เด้นวิวรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย