วันที่ 8 พ.ค. 60 จ.เลย จัดการประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาท้องวัยรุ่นในพื้นที่ และถอดบทเรียนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบททวนบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ และ พ.ร.บ.ป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี 2559 โดยผู้เข้าประชุม จำนวนรวม 60 คน ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย