วันที่ 9 พ.ค. 60 จ.ลำปาง จัดอบรม “การให้คำปรึกษาเบื้องต้นการให้คำปรึกษาวัยรุ่นตั้งครรภ์” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 รวมถึงเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาและแนวทางการช่วยเหลือส่งต่อวัยรุ่นตั้งครรภ์ โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจำนวน 13 ตำบล รวม 75 คน ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเซียลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง