วันที่ 4 พ.ค. 60 จ.นครพนม จัดประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานของวิทยากรแกนนำนักเรียนโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เพื่อจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้เรื่องเพศ และทักษะการใช้ชีวิตให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-4 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน ห้องประชุมอาคารกันเกรา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมือง จ.นครพนม