วันที่ 28 เม.ย.60 จ.ชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ