วันที่ 27-28 เม.ย. 60 จ.ประจวบฯ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จัดประชุมชี้แจงบทบาทและหน้าที่ตามพ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และร่วมวิเคราห์สถานการณ์และผลกระทบหากไม่มีการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และเล็งเห็นความสำคัญของการสอนเพศศึกษารอบด้านและทักษะชีวิตในโรงเรียน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 70 คน ณ บ้านทรายทองบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์