วันที่ 12 เม.ย. 60 จ.กระบี่ จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อทบทวนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามภารกิจ 9 ด้าน และจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 13 คน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่