วันที่ 25 เม.ย. 60 จ.ลำปาง จัดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงร่วมวิเคราะห์สถานการณ์การตั้งครรภ์ในพื้นที่และบทเรียนการดำเนินงานท้องวัยรุ่นที่ผ่านมา เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง