วันที่ 25 เม.ย. 60 จ.ตาก จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการประชุมเรื่อง “แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปบทเรียน 3 ปีการหนุนเสริมวิชาการเพื่อขับเคลื่อนงานท้องวัยรุ่นแบบบูรณาการใน 3 ภาค 9 จังหวัด” รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 22-24 มี.ค. 60 ที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำริม อ.เมือง จ.ตาก