วันที่ 25 เม.ย. 60 จ.นครพนม จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่าน และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการในปี 60 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 13 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม