วันที่ 29 มี.ค. 60 จ.สมุทรสาคร จัดอบรมแกนนำนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศและสุขอนามัยทางเพศ รวมถึงเสริมสร้างทักษะการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม โดยมีแกนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร