“รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศศึกษาในสถานศึกษาไทย” จัดทำขึ้นให้ทราบสถานะการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน ความสำเร็จและช่วงว่างในการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาระดับชาติต่อไป

ดาวน์โหลดที่นี่