วันที่ 10 เม.ย. 60 จ.นครสวรรค์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในพื้นที่ และวางแผนการปฏิบัติงานในปีต่อไปให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 โดยผู้เข้าร่วมจำนวน 32 คน ณ ห้องประชุมชวนชม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ อ. เมือง จ.นครสวรรค์