วันที่ 5 เม.ย. 60 จ.ประจวบฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น” เพื่อร่วมกันเก็บข้อมูลสาเหตุและลักษณะของแม่วัยรุ่นจากกลุ่มที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการสำรวจเป็นหญิงฝากครรภ์ที่อายุน้อยกว่า 20 ปีที่มารับบริการฝากครรภ์ (ANC) และ รับบริการหลังคลอด โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ปัจจัย และลักษณะของการเป็นแม่วัยรุ่น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 27 คน ณ โรงแรมแกรนด์ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบฯ