วันที่ 4 เม.ย.60 จ.ประจวบฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดและพื้นที่ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และวางแผนเพื่อดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในปี 60 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 53 คน ณ ห้องประชุมสามอ่าว ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบฯ