พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสำคัญดังนี้

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบกระบวนการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในประเทศไทยซึ่ง กรมอนามัยร่วมกับ Concept Foundation ได้ทำการศึกษา เรื่อง ระบบการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาเพื่อประเมินถึงรูปแบบที่ดีที่สุดในการให้บริการในบริบทสำหรับสังคมไทย ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 มาตรา 305 และข้อบังคับของแพทยสภา พบว่าประสิทธิภาพของยายุติการตั้งครรภ์ ซึ่งมีอันตรายน้อยกว่า เพราะปลอดจากภาวะแทรกซ้อนจากมดลูกทะลุ โดยการใช้ยาน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดอันตรายจากการทำแท้งเถื่อน ลดค่าใช้จ่ายของผู้บริการ และค่าใช้จ่ายในภาครัฐที่จะต้องใช้ในการรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้ง และกรมอนามัยยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่าย แพทย์ – พยาบาล อาสาต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (R-SA) เพื่อจัดระบบส่งต่อและรับส่งต่อกรณีบริการยุติการตั้งครรภ์และการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ เพื่อให้วัยรุ่นและสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่ส่งต่อจากพื้นที่ใกล้เคียงและโทรสายด่วนปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663

พร้อมกันนี้ ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติพ.ศ. 2560-2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น ยุทธศาตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร ยุทธศาตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น และยุทธศาตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้มีการปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการฯ แนะนำและมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แหล่งข้อมูลจาก : www.thaigov.go.th