พบกับสไลด์ “Change Management” โดยนางสุจิตตา ชนกประสิทธิ์ นักวิชาการอิสระ

หมายเหตุ : สไลด์จากการประชุมรื่อง “แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปบทเรียน 3 ปี การหนุนเสริมวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนงานท้องวัยรุ่นแบบบูรณาการใน 3 ภาค 9 จังหวัด”

ดาวน์โหลดที่นี่