วันที่ 27-29 มี.ค. 60 จ.เชียงราย อำเภอพาน จัดอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครองในตำบลม่วงคำ เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุ่น และให้ความรู้ในเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 380 คน ณ โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น อ.พาน จ.เชียงราย