วันที่ 28-29 มี.ค. 60 จ.กระบี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและแกนนำในชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศในชุมชน รวมถึงร่วมกันวิเคราะห์และออกแบบการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมกระบี่รอยัล อ.เมือง จ.กระบี่