ในปัจจุบันการสอนเพศศึกษายังพบอุปสรรคหลายประการ อาทิ เวลาเรียนไม่เพียงพอ เนื้อหาวิชาที่เรียนมีมากเกินไปไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงครูผู้สอนขาดความรู้ในเรื่องการสื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุ่น ทำให้ขาดความมั่นใจในการสอนเพศศึกษา

พบกับ “คู่มือการสอนเรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตในนักเรียนแบบบูรณาการ” ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการสอนให้กับครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการสอนเรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตให้กับนักเรียนและวัยรุ่นทั่วไป

ดาวน์โหลดที่นี่

แหล่งข้อมูลจาก : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์