วันที่ 26-28 มี.ค. 60 3 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ จ.เลย, จ.ชัยภูมิ, และจ.มหาสารคาม เข้าร่วมประชุม “แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปบทเรียน 3 ปีการหนุนเสริมวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนงานท้องวัยรุ่นแบบบูรณาการใน 3 ภาค 9 จังหวัด” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  รวมถึงวิเคราะห์ช่องว่าง อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงกลยุทธและพัฒนาสมรรถนะของคนทำงาน โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 60 คน ณ ณ โรงแรมเลย พาเลซ อ.เมือง จ.เลย