วันที่ 23 มี.ค. 60 จ.มหาสารคาม จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและจัดทำคู่มือช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์วัยรุ่นที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม