วันที่ 21 มี.ค. 60 จ.ชัยภูมิ จัดประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม  เพื่อร่วมกันวางแผนและออกแบบการทำงานกับกลุ่มวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงพัฒนาคลินิกวัยรุ่นให้มีระบบบริการที่เข้าถึงกลุ่มและเป็นมิตรกับวัยรุ่น โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาคการศึกษาและภาคสาธารณสุข จำนวน 140 คน ณ โรงพยาบาลภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ