วันที่ 22-24 มี.ค. 60 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงราย, จ.ลำปาง, และจ.ตาก ร่วมประชุม “แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปบทเรียน 3 ปีการหนุนเสริมวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนงานท้องวัยรุ่นแบบบูรณาการใน 3 ภาค 9 จังหวัด” เพื่อแลกเปลี่ยนผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในแต่ละจังหวัด รวมถึงวิเคราะห์ช่องว่าง อุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อวางแผนการทำงานในปีต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 62 คน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่