วันที่ 7 มี.ค. 60 จ.ลำพูน จัดอบรมแกนนำนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเหงือก  เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศ และแนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงแนะนำการส่งต่อสถานพยาบาลที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเงือก อ. ป่าซาง จ.ลำพูน