งานบริการสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นใคร เจ็บป่วยด้วยเรื่องใด ๆ เป้าหมายคือเราต้องการให้เกิดบริการแบบองค์รวม (Holistic Care) อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ แต่บ่อยครั้งที่ผู้รับบริการได้รับการดูแลเพียงเพื่อการรักษาโรค (Disease) อาจเพราะด้วยข้อจำกัดด้านเวลา บุคลากร ตลอดทั้งทรัพยากรอื่น ๆ ร้อยแปดพันเก้า ที่จะเป็นเหตุผล

ในผู้รับบริการบางคนการรักษาโรคก็เพียงพอแล้ว เรื่องอื่น ๆ เขาสามารถดูแลเยียวยาด้วยตนเองได้ด้วยกระบวนการตามธรรมชาติ แต่น่าเสียดายสำหรับอีกหลาย ๆ คน การดูแลเพียงภาวะเจ็บป่วยหรือการดูแลเพียงตัวบุคคลไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับการดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปัญหานั้นเป็นปัญหาของเด็ก ๆ ที่เขาไม่สามารถสร้างสุขภาวะได้ด้วยตนเอง ไม่สามารถยืนหยัดทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองเพียงลำพัง เด็กยังต้องอาศัย ยังต้องพึ่งพิง ยังต้องรับผลจากพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลรอบตัวอย่างปฏิเสธไม่ได้

การจะให้เกิดการบริการที่เป็นภาพรวม มีความครอบคลุมในทุกมิติและเป็นองค์รวม ทีมบริการมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานให้เกิดผลตามเป้าหมาย ความเป็นมิตรภายในทีมเองเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ระบบบริการที่เป็นมิตรสามารถเกิดขึ้นได้ โรงพยาบาลแก้งคร้อจึงมีการดำเนินงานแบบผสมผสานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ ช่วยกันแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนร่วมกัน แม้งานยาเสพติดในเยาวชนจะเป็นพระเอก การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจะเป็นนางเอก แต่พวกเราก็มิได้ละเลยเด็กเร่ร่อน เด็กยากไร้ เด็กด้อยโอกาส เด็กถูกล่วงละเมิด เด็กอ้วน เด็กพัฒนาการล่าช้า รวมทั้งเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอื่น ๆ  มากมายมิใช่น้อย ถ้ารับงานคนเดียว อาการ Burn Out รออยู่ข้างหน้าตั้งแต่ยังไม่ได้ทำอะไรอย่างแน่นอน

คนทำงานจึงถือว่ามีความสำคัญมาก ทีมทำงานของเราเป็นทีมที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันค่อนข้างดี พูดคุยกันง่าย รวมทีมกันได้ ไม่ได้แยกว่างานของใคร เพราะถ้าจะรอใครคนใดคนหนึ่งออกมาทำงาน เด็ก ๆ ของเราคงแย่แน่ การรวมตัวของเราเกิดจากคนทำงานในทุกด้าน ทุกมิติ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เพราะนี่คืองานของพวกเราทุกคน

ต้องพอสมควร เพราะในบางครั้งคนที่มาร่วมงานกับเรา เขาอาจจะมีคำถามขึ้นว่า “ฉันจะออกไปทำงานนี้มันเกี่ยวกับฉันไหม?” “ไปแล้วจะโดนว่าไหม?” เพราะงานของพวกเราเกือบทั้งหมดยังเป็นงานในระบบ การทำงานต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งบางคนอาจมีความเห็นว่า “งานเธอดีหรือยัง เธอจะวิ่งไปโน่น นี่ นั่น” คำพูดนี้แม้จะไม่ได้ยินกับหูแต่ก็คิดว่าทุกคนคงจะนึกภาพออก นอกจากนี้ในการทำงานเราก็ต้องรีบดำเนินการทันทีหากสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายของเรา เพราะถ้าเราไม่ทำ ใครจะเป็นคนทำ

เครือข่ายของเรามีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดคือ ปัญหาเด็กและเยาวชนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดด้วยหลาย ๆ มือของพวกเรา นี่ถือเป็นความสำเร็จร่วมกันของการทำหน้าที่อย่างดีที่สุดของทุกคน และเราพร้อมที่จะแก้ปัญหาต่อไป เพราะผลสำเร็จของงานคือความสุข คือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเราได้หาทางออกร่วมกัน

โดย คุณศศิธร ราชวงษ์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและงานปฐมภูมิ โรงพยาบาลแก้งคร้อ