“คู่มือดำเนินการยุติการตั้งครรภ์ไม่พร้อมถูกกฎหมายและการส่งต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อม จังหวัดเชียงราย” เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และทีมเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งคู่มือดังกล่าวได้อธิบายขั้นตอนและแนวทางการดูแลผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นเข้าถึงบริการที่เป็นมิตร และได้รับสิทธิต่างๆ ตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

เนื้อหาในคู่มือนอกจากจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพื่อลดปัญหาการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยแล้ว ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนทำงานในการให้บริการให้การปรึกษาแก่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ดาวน์โหลดที่นี่