วันที่ 21 มี.ค. 60 จ.กระบี่ จัดอบรมแกนนำนักเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ในเรื่องเพศ และร่วมถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมของแกนนำนักเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมในปี 59 เพื่อวางแผนการดำเนินในปี 60 โดยผู้เข้าร่วมเป็นแกนนำนักเรียนจากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล โรงเรียนพนมเบญจา โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง และโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จำนวน 21 คน ณ พี เอ็น เมาเทน รีสอร์ท อ.อ่าวลึก จ.กระบี่