หน่วยงานภายใต้ 4 กระทรวงหลัก วางแผนการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อขับเคลื่อนงานภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 คณะกรรมการประสานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จัดการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน ที่ห้องประชุมชั้น 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมรับเรื่องร้องเรียน ให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์แล้วไม่สามารถเรียนต่อได้เพราะถูกสถานศึกษาเชิญออก โดยสามารถแจ้งผ่านสายด่วน 1663 และ 1300 เพื่อส่งต่อข้อมูลเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 2 หน่วยงานที่เป็นแกนหลัก ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยสพฐ. ได้เริ่มดำเนินการขอความร่วมมือ (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่) ให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับชั้น จัดการเรียนการสอนเพศศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดรับกับภารกิจตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ในขณะที่สอศ. จะสอดแทรกความรู้เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านกิจกรรมอบรมเรื่องยาเสพติด

ด้านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล เพื่อสร้างแกนนำวัยรุ่นและเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน โดยจัดกิจกรรม “DJ TEEN นักสื่อสารเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” เพื่อให้วัยรุ่นเป็นนักสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารในชุมชน มีการจัดรายการวิทยุ เสียงตามสายภายในชุมชน และจัดกิจกรรมผ่านประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อสื่อสารและให้ความรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และเยาวชน ในการเปิดพื้นที่ส่งเสริมการสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกในครอบครัวและชุมชน

ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างแรงงาน ได้เตรียมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับวัยรุ่นที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้มีความรู้เรื่องสิทธิตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยมีเป้าหมายว่าจะมีวัยรุ่นในตลาดแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 8,600 คน จากทั่วประเทศ

สำหรับร่างกฎกระทรวงของทั้ง 4 กระทรวง คาดว่ากระบวนการในการพิจารณาจะใช้ระยะเวลานาน จึงมีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้จัดทำแผนปฏิบัติการประกอบร่างยุทธศาสตร์ก่อน เพื่อรอเสนอร่างกฎกระทรวงให้แก่รองนายกรัฐมนตรีพิจารณา และจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีลงความเห็นชอบเป็นลำดับถัดไป