พบกับสไลด์ “วัยรุ่นจะเป็น “เซ็กส์เปิด” ได้อย่างไร…… ถ้า ….” โดย นพ. วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง Plenary 4 : Sexpert: ก้าวต่อไปในการสร้างสุขภาวะทางเพศวัยรุ่น” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 10 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่