วันที่ 11-12 มี.ค. 60 จ.ฉะเชิงเทรา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ในเรื่องเพศ เสริมสร้างทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว และสนับสนุนการจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ตัวแทนจากภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 48 คน ณ บ้านนายถึกโฮมสเตย์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา