พบกับสไลด์ “workshop แท้งปลอดภัย 4.0” โดย นางสาวจิตติมา ภาณุเตชะ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง SB 2.1 Abortion 4.0 การทำแท้งที่ปลอดภัย : ทางเลือกของผู้หญิง ”  ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 9 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่