พบกับสไลด์ “การศึกษาไทยกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” โดย ดร. ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง “Plenary 2 : นวัตกรรมผสานพลังเพื่อแก้ปัญหาท้องวัยรุ่น : ไม่ว่าจะท้องต่อหรือยุติการท้อง” ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 9 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่