วันที่ 5-7 มี.ค. 60 4 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จ.นครสวรรค์, จ.เพชรบุรี, จ.ประจวบฯ และกรุงเทพฯ ร่วมประชุม “แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปบทเรียน 3 ปีการหนุนเสริมวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนงานท้องวัยรุ่นแบบบูรณการใน 3 ภาค 9 จังหวัด” เพื่อแลกเปลี่ยนผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ร่วมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เพื่อวางแผนการทำงานในปีต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 73 คน ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ