พบกับสไลด์ “นวัตกรรมผสานพลังเพื่อแก้ปัญหาผู้หญิงท้องไม่พร้อม : ไม่ว่าจะท้องต่อหรือยุติการท้อง” โดย รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล จากสมาคมเพศวิถีศึกษา และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง “Plenary 2 : นวัตกรรมผสานพลังเพื่อแก้ปัญหาท้องวัยรุ่น : ไม่ว่าจะท้องต่อหรือยุติการท้อง” ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 9 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่