วันที่ 24-25 ก.พ. 60 จ.เชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน “เพศศึกษารอบด้าน” เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับครูผู้สอนในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน ณ โรงแรมอินคำ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย