วันที่ 23-24 ก.พ. 60 จ.ลำปาง จัดประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปีที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการในปีที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ ห้องกุญชรศุภศรี อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง