วันที่ 21 ก.พ. 60 จ.เชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เรื่องระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น และแนะนำสถานพยาบาลที่เป็นมิตรในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้าถึงสถานพยาบาลใกล้บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 156 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่