พบกับสไลด์ “เซ็กซ์เปิด ในวัยรุ่น เยาวชน SEX และอิทธิพลสื่อ” โดย นพ. คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง “SYM 1.7 เพศในสื่อสมัยใหม่ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 8 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่