วันที่ 20 ก.พ. 60 จ.นครพนม จัดประชุมเพื่อทบทวนและวางแผนการดำเนินงานในการส่งต่อวัยรุ่นไปยังสถานพยาบาลที่เป็นมิตร โดยมีการรายงายสถานการณ์อัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ของจังหวัดซึ่งเป็นการเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือวัยรุ่นทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา เพื่อป้องกันและลดปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 10 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม