วันที่ 20 ก.พ. 60 จ.เชียงใหม่ คณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชน จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันในปี 60 โดยมีผู้เข้าประชุมจำนวน 6 คน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่