เชิญชมคลิปการเสวนา “Sexpert : ก้าวต่อไปในการสร้างสุขภาวะทางเพศวัยรุ่น” โดย นพ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รศ.ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ นักวิชาการคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายภราดร วงศ์ไฝ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ที่จะมาพูดคุยถึงความคาดหวังในการเสริมสร้างสุขภาวพทางเพศวัยรุ่นของสังคมไทยในด้านต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางที่จะให้ความคาดหวังดังกล่าวกลายเป็นจริง

หมายเหตุ จากการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” ระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร