วันที่ 22 ก.พ. 60 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรุงเทพฯ จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงร่วมวิเคราะห์เป้าหมายและวางแผนการดำเนินงานในปี 60 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมกองควบคุมโรคติดต่อ ชั้น 1 อาคาร 2 กรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพฯ